GG-kullen/litter


2008-07-07


Camelot v Nebelmond
HD/Hips: A
Patella/Knee: 0/0

DECH
Benz v Fliederberg
HD/Hips: A
Goran v Katharinenholz
HD/Hips: A
Chayla v Eichenbusch
HD/Hips: A
INTCH DECH NLCH BECH DE(KZG)CH
Raika du Chateau d'Aguilar
HD/Hips: A
 
Aron v Paulsberg
HD/Hips: A
Iouna
HD/Hips: A
Scylla des Chevaloupsgreg
HD/Hips: A
ED/Elbows: 0/0
Patella/Knee: 0/0
Ögon: UA
Nouk des  Chevaloupsgreg
HD/Hips: A
Baiko v Silberborn
HD/Hips: A
Hypso d'Eurasia Dreams
HD/Hips: A/B
My love d'Eurasia Dreams
HD/Hips: A
Loyd du Domain d´Arinella Bianca
HD/Hips: A
Fysis du Font du Roy